Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Tiệc ký nhận chìa khóa

Khi bạn sử dụng mã hóa khóa công khai , điều quan trọng là đảm bảo rằng khóa bạn dùng để mã hóa tín nhắn thực sự thuộc về người bạn muốn gửi (hãy xem kiểm chứng chìa khóa ). PGP làm việc này có chút dễ dàng hơn bằng cách nói với người khác “Tôi tin rằng khóa này thuộc về người này- và nếu bạn tin tôi, thì bạn nên tin điều đó”. Nói cho cả thế giới rằng bạn tin khóa của một ai đó được gọi là “ký nhận khóa của họ”: có nghĩa là bất kỳ ai sử dụng khóa có thể thấy bạn cam đoan điều đó. Để khuyến khích mọi người kiểm tra và ký nhận khóa của nhau, người dùng PGP tổ chức các buổi tiệc ký nhận khóa (key-signing parties). Các bữa tiệc này gần như thú vị như chính tên gọi của nó dù cho không hẳn như vậy.