Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Chìa khóa

Trong lãnh vực mã hóa, chìa khóa là mảnh dữ liệu cho phép bạn mã hóa hoặc giải mã một tin nhắn.