Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mã hóa

Biến đổi thông tin hoặc tin nhắn bằng phương cách toán học để thoạt nhìn trông như vô nghĩa, nhưng có thể phục hồi trở lại dạng nguyên thủy nếu người hay thiết bị nào có đúng chìa khóa bí mật. Điều này giới hạn những ai có thể đọc được thông tin hay tin nhắn bởi vì nếu không có đúng chìa khóa bí mật, thì gần như không thể nào đảo ngược tiến trình mã hóa để lấy lại thông tin nguyên thủy. Mã hóa là một trong những công nghệ cấu thành lãnh vực mật mã .