Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mã hóa nối đầu

Mã hóa nối đầu (hay là mã hóa từ đầu-đến-cuối) nhằm đảm bảo rằng một tin nhắn được chuyển sang dạng bí mật từ người gửi ban đầu, và được giải mã duy nhất bởi người nhận cuối cùng. Các dạng khác của mã hóa có thể tùy thuộc vào mã hóa thực hiện bởi bên thứ ba. Điều này có nghĩa rằng các bên liên quan phải được tin tưởng đối với văn bản ban đầu. Mã hóa nối đầu thường được xem là an toàn hơn, bởi vì nó giảm thiếu số lượng các bên tham gia những người mà có thể can thiệp hoặc phá vỡ mã hóa.