Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Giải mã

Biến một thông điệp hoặc dữ liệu bí mật để đọc hiểu. Ý tưởng đằng sau mã hóa là làm cho thông điệp chỉ có thể được giải mã bởi những cá nhân hoặc những người được quyền nhận nó.