Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความจะถูกเปลี่ยนเป็นข้อความลับ โดยผู้ส่งดั้งเดิม และสามารถถอดรหัสได้โดยผู้รับปลายทางเท่านั้น รูปแบบอื่นๆ ในการเข้ารหัสอาจขึ้นอยู่กับการเข้ารหัสที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก จึงหมายความว่าคุณต้องเชื่อใจส่งข้อความดั้งเดิมให้กับบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยทั่วไป การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจัดว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่า เนื่องจากสามารถลดจำนวนของผู้ที่อาจสามารถเข้าแทรกแซงหรือแฮกการเข้ารหัสได้