Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mật khẩu

Một dữ kiện kín để nhớ, và dùng để giới hạn chỉ cho những ai biết thì mới đọc được. Có thể dùng để giới hạn truy cập vào tài khoản mạng, một thiết bị, hay một vật nào khác. Một mật khẩu dài dựa trên nhiều từ còn có thể gọi là “cụm từ mật khẩu ” để nhắc chúng ta là nó không chỉ là một từ duy nhất. Một mật khẩu để mở phần mềm quản lý mât khẩu hay ứng dụng két mật khẩu thường được gọi là “mật khẩu chính ”.