Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

รหัสผ่าน

รหัสผ่านคือรหัสลับสำหรับจดจำหรือปกป้องและเก็บไว้เป็นความลับส่วนตัว และใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้เฉพาะบุคคลที่รู้รหัสผ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีการปกป้องไว้เท่านั้น รหัสผ่านสามารถจำกัดการเข้าถึงบัญชีออนไลน์ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่น รหัสผ่านที่มีความยาวซึ่งตั้งขึ้นจากคำหลายคำอาจเรียกว่า “กลุ่มคำรหัสผ่าน” เพื่อช่วยเตือนเราว่ารหัสผ่านไม่ใช่แค่ "คำ” หนึ่งคำ รหัสผ่านหลักคือรหัสผ่านที่ใช้ปลดล็อกรหัสผ่านอื่น ๆ ในโปรแกรมจัดการรหัสผ่านหรือแอปพลิเคชันรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่าน