Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Cụm từ mật khẩu

Một cụm từ mật khẩu là một dạng mật khẩu . Chúng ta sử dụng “cụm từ mật khẩu” để truyền tải suy nghĩ rằng mật khẩu có một chữ là quá ngắn để có thể bảo vệ và một cụm từ dài hơn thì tốt hơn. Trang mạng hoạt họa XKCD có cách diễn giải rõ ràng hơn http://xkcd.com/936/