Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mật khẩu chính

Là một mật khẩu sử dụng để mở khóa các mật khẩu khác hoặc phương thức khác để mở khóa các chương trình hoặc tin nhắn. Bạn nên tạo mật khẩu chính càng mạnh càng tốt.