Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Cặp khóa

Để nhận tin nhắn mã hóa sử dụng mật mã khóa công khai (và xác nhận với người khác rằng tin nhắn là do chính bạn gửi đi), bạn cần tạo ra hai khóa. Một khóa là khóa riêng bạn giữ lấy. Khóa còn lại, khóa công khai, bạn cho mọi người xem khóa này. Hai khóa này được kết nối theo cách thức toán học, và thường được biết với tên một “cặp khóa”