Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Người hoạt động hay biểu tình?

Làm thế nào để giữ an toàn cho bạn và thông tin liên lạc của bạn khi tham gia vào các cuộc vận động bất cứ nơi đâu. anchor link

Cách mạng không bao giờ giống nhau, tuy nhiên lối hoạt động hiện đại thường phụ thuộc vào việc tổ chức trên mạng. Danh sách cần đọc này sẽ dạy bạn làm thế nào để hiểu những rủi ro mà các nhà hoạt động đối diện và làm thế nào để bảo vệ chống lại các rủi ro đó.

  1. Tạo Mật Khẩu Mạnh
  2. Giữ An Toàn Cho Dữ Liệu
  3. Đi biểu tình (Hoa Kỳ)
  4. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  5. Liên lạc với người khác
  6. Làm thế nào: Vượt thoát kiểm duyệt trên mạng
  7. Lựa Chọn Công Cụ
  8. Bảo vệ bản thân trên mạng xã hội