Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือผู้ประท้วง?

วิธีการรักษาความปลอดภัยของคุณและการติดต่อสื่อสารของคุณ ไม่ว่าแคมเปญของคุณจะนำไปที่ใด anchor link

ถึงแม้เรื่องราวการปฏิวัติจะไม่ถูกทวีตหรือโพสต์ทางออนไลน์ แต่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองรุ่นใหม่ก็ยังคงพึ่งพาการจัดกิจกรรมทางออนไลน์ รายการบทช่วยสอนนี้จะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีการทำความเข้าใจกับความเสี่ยงที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องเผชิญ และวิธีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

  1. การสร้างรหัสผ่านที่คาดเดายาก
  2. การเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
  3. การเข้าร่วมการชุมนุมประท้วง (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
  4. การประเมินความเสี่ยง
  5. การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
  6. วิธีการ: หลบเลี่ยงการเซ็นเซอร์เนื้อหาทางออนไลน์
  7. เลือกเครื่องมือของคุณ
  8. การปกป้องตัวเองในเครือข่ายทางสังคม