Surveillance
Self-Defense

Học hỏi thêm

Bạn đã học các nguyên tắc tổng quát về Tự Vệ Chống Theo Dõi, và bạn đã cài đặt các công cụ trợ giúp. Các cẩm nang sau đây giải thích nguyên lý nền tảng của việc bảo vệ riêng tư số, và bao gồm những phương thức thông thường để áp dụng: trên mạng hay ngoài đời. Bạn sẽ tìm thấy nơi đây từ những việc như chi tiết về mã hóa cho đến mẹo làm sao để bảo vệ riêng tư khi đi biểu tình.

JavaScript license information