Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Tường lửa

Là một công cụ để bảo vệ máy tính không bị kết nối lạ từ hay đến mạng địa phương và internet. Tường lửa có thể có các quy luật ngăn cấm thư gửi đi, hoặc các kết nối tới một trang mạng nào đó. Tường lửa có thể sử dụng như phòng tuyến đầu tiên để bảo vệ thiết bị không bị xâm phạm ngoài dự tính. Hoặc chúng có thể được sử dụng để ngăn cản người dùng sử dụng internet trong trường hợp nào đó.