Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ไฟร์วอลล์

เครื่องมือที่ป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเชื่อมต่อที่ไม่ต้องการ ไปยัง (หรือจาก) เครือข่ายเฉพาะที่และอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์อาจมีกฎที่ห้ามส่งอีเมลออก หรือการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถใช้ไฟร์วอลล์เพื่อเป็นด่านแรก ในการป้องกันอุปกรณ์จากการถูกแทรกแซงโดยไม่คาดคิด หรือใช้เพื่อป้องกันผู้ใช้ จากการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางรูปแบบ