Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Secure Sockets Layer (SSL)

Công nghệ giúp bạn có được đường kết nối bảo mật, mã hóa giữa máy tính và các trang mạng và dịch vụ Internet. Khi bạn kết nối vào một trang mạng qua công nghệ này, địa chỉ của trang mạng sẽ bắt đầu bằng HTTPS chứ không phải là HTTP. Tên gọi chính thức được đổi thành Transport Layer Security (TLS) vào năm 1999, nhưng nhiều người vẫn dùng tên cũ.