Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล

เทคโนโลยีที่ให้คุณสามารถรักษาการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสอย่างปลอดภัยระหว่างคอมพิวเตอร์กับเว็บไซต์บางเว็บและบริการอินเทอร์เน็ตที่คุณเข้าใช้งาน เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผ่านเทคโนโลยีนี้ ที่อยู่ของเว็บไซต์จะเริ่มต้นด้วย HTTPS แทนที่จะเป็น HTTP ชื่ออย่างเป็นทางการได้เปลี่ยนเป็น Transport Layer Security (TLS) ใน 1999 แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังใช้ชื่อเดิม