Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Phân tích mối nguy hại

Trong lĩnh vực an ninh máy tính, phân tích mối nguy hại là tính toán cơ hội các mối đe dọa trở thành hiện thực, từ đó bạn biết cần có nỗ lực nào để bảo vệ khỏi những mối nguy hại . Có nhiều cách khác nhau khiến bạn mất quyền kiểm soát hoặc truy cập vào dữ liệu của bạn, nhưng có nhiều cách thức ít có khả năng xảy ra hơn. Đánh giá mối nguy hại nghĩa là quyết định mối đe dọa nào mà bạn nghĩ thực sự nghiêm trọng, và mối đe dọa nào ít hoặc không gây nguy hiểm (hoặc quá khó để chống lại). Xem thêm tại Xác định Mô thức Đe dọa .