Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mối đe dọa

Trong lĩnh vực an ninh máy tính, một mối đe dọa là một sự kiện tiềm tàng có thể hủy hoại nỗ lực bảo vệ dữ liệu của bạn. Các mối đe dọa có thể là cố tình (được những kẻ tấn công nghĩ ra), hoặc có thể là bất ngờ (bạn vẫn để máy tính chạy và không khóa bảo vệ)