Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

เข้ารหัส

วิธีการเปลี่ยนข้อมูลหรือข้อความในทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวดูเหมือนไม่มีความหมาย แต่สามารถกู้คืนให้กลับไปอยู่ในรูปเดิมได้โดยบุคคลหรืออุปกรณ์ที่มีข้อมูลซึ่งสามารถเปลี่ยนกลับข้อมูลหรือข้อความได้ (คีย์) วิธีนี้จะจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือข้อความ เพราะหากไม่มีคีย์ที่ถูกต้อง ก็แทบจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับการเข้ารหัส และกู้คืนข้อมูลต้นฉบับได้ การเข้ารหัสเป็นหนึ่งในหลาย ๆ เทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าวิทยาการเข้ารหัสลับ (cryptography)