Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Chứng chỉ bảo mật

Một cách để tự động xác nhận một chìa khóa công khai là đúng (tức là đúng chìa của một người nào đó), nhằm để ngăn ngừa tấn công của kẻ-trung-gian . Thường được các trang mạng dùng để chứng minh với trình duyệt của bạn là bạn có kết nối an toàn vào trang thật, chứ không phải một hệ thống nào khác thay đổi đường kết nối của bạn.