Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Trình duyệt

Là chương trình bạn dùng để xem các trang mạng. Firefox, Safari, Internet Explorer và Chrome đều là các trình duyệt. Điện thoại thông minh có các ứng dụng trình duyệt được tích hợp sẵn cũng với mục đích đó.