Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Người nghiên cứu học thuật?

Học hỏi những cách tốt nhất để giảm thiểu mối nguy hại trong lúc tiến hành công việc nghiên cứu của bạn. anchor link

Danh sách tài liệu sau đây phác thảo cách lượng giá rủi ro mà bạn, đối tượng nghiên cứu của bạn, và dữ liệu của bạn có thể gặp phải; và những gì cần lưu ý trong lúc tiến hành, lưu trữ, và làm báo cáo về cuộc nghiên cứu.
 

  1. Tạo Mật Khẩu Mạnh
  2. Giữ An Toàn Cho Dữ Liệu
  3. Đánh Giá Rủi Ro của Bạn
  4. Những điều cần lưu ý khi đi qua biên giới Hoa Kỳ
  5. Liên lạc với người khác
  6. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu trong Linux
  7. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong Windows
  8. Làm thế nào: Tẩy xóa an toàn dữ liệu của bạn trong macOS