Surveillance
Self-Defense

Cơ bản

Nếu bạn có lo lắng về việc bảo mật dữ kiện số hoặc các cuộc trao đổi với người khác, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn nơi đây.

Tự Vệ Chống Theo Dõi là một cẩm nang về bảo mật số chỉ dẫn bạn cách đánh giá rủi ro cá nhân đối với việc theo dõi trên mạng. Nó có thể giúp bạn chống bị theo dõi từ những kẻ muốn có thông tin mật của bạn, chẳng hạn như kẻ trộm vặt cho đến nhà nước. Chúng tôi có những cẩm nang cho các công cụ bảo mật và giải thích làm sao biến cách bảo vệ chống theo dõi thành thói quen thường ngày.

Nếu bạn đã sẵn sàng để có bước đầu tiên, loạt hướng dẫn cơ bản (dưới đây) sẽ giúp bạn hiểu việc theo dõi số là gì và làm sao để chống lại. Chúng tôi đề nghị bạn bắt đầu với cẩm nang Lượng giá rủi ro.

JavaScript license information