Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Tấn công Từ Chối Dịch Vụ Phân Tán

Một cách để làm tê liệt một trang web hay các dịch vụ Internet, bằng cách phối hợp nhiều máy tính khác nhau yêu cầu hay gửi dữ liệu cùng một lúc. Thường là các máy tính được sử dụng để tấn công bị các đạo tặc kiểm soát từ xa. Chúng chiếm đọat quyền kiểm soát máy tính bằng cách xâm nhập vào hoặc làm nhiễm mã độc.