Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

SSH

SSH (hoặc Secure SHell) là cách để bạn kiểm soát an toàn một máy tính ở xa xuyên qua giao diện dòng lệnh. Một trong những chức năng của giao thức SSH là bên cạnh gửi mệnh lệnh, bạn còn có thể dùng nó để chuyển tiếp an toàn lưu lượng thông tin Internet giữa hai máy tính. Để thiết lập đường kết nối SSH, máy tính từ xa cần hoạt động như là máy chủ ssh, và máy tính địa phương của bạn cần một chương trình SSH.