Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

SSH

SSH (หรือ Secure SHell) คือวิธีการที่ทำให้คุณสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้อย่างปลอดภัย ผ่านทางส่วนติดต่อแบบบรรทัดคำสั่ง คุณลักษณะอย่างหนึ่งของโพรโทคอล SSH ก็คือ นอกจากการส่งคำสั่ง คุณยังสามารถใช้ SSH เพื่อรีเลย์การรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องอย่างปลอดภัยได้ด้วย ในการตั้งค่าลิงก์ SSH ระบบระยะไกลต้องทำงานเป็นเซิร์ฟเวอร์ SSH และเครื่องเฉพาะที่ของคุณต้องติดตั้งโปรแกรมไคลเอ็นต์ SSH