Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Giao thức

Giao thức truyền thông là một phương cách để gửi dữ liệu giữa các chương trình hay máy tính. Các chương trình phần mềm có sử dụng cùng các giao thức có thể nói chuyện với nhau: và để trình duyệt web và máy chủ web nói chuyện cùng một giao thức, được gọi là "http". Một số giao thức sử dụng mã hóa để bảo vệ nội dung của chúng. Phiên bản an toàn của các giao thức http được gọi là "https". Một ví dụ về một giao thức mã hóa được sử dụng bởi nhiều chương trình khác nhau là OTR (Off-the-Record), một giao thức an toàn cho tin nhắn nhanh.