Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Off-the-Record (OTR)

Các hệ thống nhắn tin nhanh thường không được mã hóa . OTR là một cách để thêm mã hóa cho chúng, do đó bạn có thể tiếp tục sử dụng mạng quen thuộc như Facebook chat, hoặc Google Chat hoặc Hangouts, nhưng các tin nhắn của bạn có thể chống cự không bị theo dõi.