Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Máy Chủ Điều Khiển và Kiểm Soát

Một máy chủ điều kiển và kiểm soát (tiếng Anh gọi là C&C hoặc C2 ) là một máy vi tính ra hiệu lệnh cho các thiết bị bị nhiễm mã độc và nhận thông tin ngược lại từ các thiết bị đó. Một số máy chủ C&C kiểm soát hàng triệu thiết bị.