Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

เซิร์ฟเวอร์การออกคำสั่งและการควบคุม

เซิร์ฟเวอร์การออกคำสั่งและการควบคุม (Command and Control Server หรือ C&C หรือ C2 ) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกคำสั่งไปยังอุปกรณ์ที่ติดไวรัสมัลแวร์ และจะได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านั้น เซิร์ฟเวอร์ C&C บางส่วนควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวนนับล้านอุปกรณ์”