Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mã hóa

Là một quá trình biến một tin nhắn thành không thể đọc được ngoại trừ một người biết làm thế nào để "giải mã " nó trở lại thành một dạng có thể đọc được.