Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

รหัสผ่านหลัก

รหัสผ่านที่ใช้เพื่อปลดล็อกหรือจัดเก็บรหัสผ่านอื่นๆ หรือวิธีการอื่นๆ ในการปลดล็อกโปรแกรมหรือข้อความ คุณควรตั้งรหัสผ่านหลักให้คาดเดายากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้