Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Mạng nội bộ công ty

Các công ty hoặc các cơ quan lớn sẽ thường xuyên có các dịch vụ (ví dụ như email, trang mạng, và truy cập các tập tin và máy in) mà có thể truy cập từ bên trong mạng địa phương của chính họ, nhưng không thể truy cập từ bên ngoài mạng internet. Hầu hết các công ty thực hiện việc này như là cách bảo mật hữu hiệu để bảo vệ các tài liệu nội bộ, nhưng điều này cũng có nghĩa rằng bất kỳ cuộc tấn công nào có thể kết nối tới mạng nội bộ có thể truy cập hoặc can thiệp vào tất cả các thông tin được giữ bởi công ty. Một ví dụ về một cuộc tấn công đó là lừa gạt một nhân viên cài đặt mã độc trên máy tính xách tay của người đó.Để nhân viên được phép truy cập mạng nội bộ qua mạng internet, các công ty thường cung cấp Mạng Riêng Ảo (VPN) mạng này tạo thành liên kết bảo mật từ bất kỳ nơi nào bên ngoài liên kết tới bên trong mạng nội bộ.