Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Lọc Internet

Lọc là một từ ngữ lịch sự để gọi ngăn chặn hoặc kiểm duyệt luồng thông tin Internet. Mạng Riêng Ảo (VPN) hoặc dịch vụ như Tor đôi khi được dùng để truy cập những thông tin trên mạng bị ngăn chận .