Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Khóa mã hóa

Khóa mã hóa là mảnh thông tin được sử dụng để chuyển đổi tin nhắn sang hình thức không thể đọc được. Trong nhiều trường hợp, bạn cần có cùng một khóa mã hóa để giải mã tin nhắn. Trong nhiều trường hợp khác, khóa mã hóa và khóa giải mã là khác nhau.