Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

ถอดรหัส

ทำให้ข้อความลับหรือข้อมูลสามารถเข้าใจได้ แนวคิดเบื้องหลังการเข้ารหัส คือการทำให้ข้อความสามารถถอดรหัสได้โดยบุคคลหรือกลุ่มคนที่ตั้งใจจะให้รับข้อความดังกล่าวเท่านั้น