Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Cookies

Cookies : Là công nghệ trang mạng cho phép các trang mạng nhận diện ra trình duyệt của bạn. Cookies ban đầu được thiết kế cho phép các trang mạng cung cấp giỏ hàng trên mạng, lưu trữ các chọn lựa hoặc giữ đăng nhập của bạn trên mạng. Các cookies này cho phép truy tìm và nhận dạng để cho các trang mạng nhận ra bạn và biết được những nơi bạn đến, thiết bị bạn sử dụng, và bạn có sở thích gì- thậm chí cả khi bạn không có tài khoản trên các trang đó, hoặc có nhưng không đăng nhập.