Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Chùm chìa khóa

Nếu bạn dùng mật mã khóa công cộng, bạn sẽ cần quản trị nhiều chìa khóa : khoá riêng, khóa công cộng của bạn, khóa công cộng của những ai bạn cần liên lạc. Tập hợp các chìa khóa này thường được gọi là chùm chìa khóa .