Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Chương trình quản lý mật khẩu

Một công cụ dùng để mã hóa và lưu mật khẩu của bạn và được bảo vệ bằng một mật khẩu chính. Điều này giúp cho việc sử dụng nhiều mật khẩu khác nhau trên nhiều trang mạng và dịch vụ mà không cần phải nhớ hết.