Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

የማለፊያ ቃል አስተዳደር

አንድ ዋና የማለፊያ ቃልን በመጠቀም የማለፊያ ቃሎችዎን ማመስጠር እና ማጠራቀም የሚያስችል መሣሪያ ነው። ይህን መሣሪያ መጠቀም በተለያዩ ድረ ገጾች እና አገልግሎቶች ላይ የተለያዩ የማለፊያ ቃሎችን ማስታወስ ሳይጠበቅብዎት አገልግሎቱን እንዲያገኙ ይረዳዎታል።