Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Bí danh

Tên bạn chọn để dùng trong những tình huống (như dùng trong diễn đàn mạng) để người khác gọi, xưng hô, nhận ra, nhưng bí danh không có liên hệ gì đến tên dùng hàng ngày trong đời thường.