Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

นามแฝง

ชื่อที่สามารถเลือกใช้ได้ในบางบริบท (เช่นในฟอรั่มออนไลน์) และบุคคลอื่นอาจรู้จัก แต่ไม่ได้เกี่ยวพันกับชื่อที่คุณใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งบุคคลอื่นรู้จักคุณจากการใช้ชื่อดังกล่าว