Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Zero day

Lỗ hổng ở một phần mềm hoặc thiết bị mà người làm ra sản phẩm không biết trước đó. Cho đến khi nhà sản xuất nghe nói đến về lỗ hổng và vá nó lại, những kẻ tấn công có thể sử dụng loại lỗ hổng này cho các mục đích riêng của họ.