Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

XMPP

Một tiêu chuẩn mở cho các tin nhắn nhanh - Google sử dụng XMPP cho Google Talk; Facebook đã từng hỗ trợ nhưng nay đã ngưng. Các dịch vụ tin nhắn nhanh độc lập, không phải là công ty lớn thường sử dụng XMPP. Các dịch vụ như WhatsApp có giao thức bí mật của riêng mình.