Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Voice over IP (VoIP)

Một công nghệ cho phép bạn sử dụng Internet cho thông tin liên lạc bằng giọng nói với người sử dụng VoIP khác hoặc nhận cuộc gọi điện thoại qua Internet.