Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Thiết đạt IMAP

IMAP là cách các chương trình email liên lạc với dịch vụ gửi, nhận, lưu trữ email. Khi thay đổi thiết đặt IMAP của chương trình email, bạn có thể chọn tải email từ nhiều máy chủ khác nhau hoặc chỉnh mức độ mã hóa và bảo mật khi chuyển tải email qua Internet.