Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

የIMAP መዋቅሮች

IMAP፤ አብዛኞቹ የኢሜል ፕሮጋራሞች ኢሜሎችን ከሚልኩ ፣ ከሚቀበሉ እና ከሚያጠራቅሙ አገልጋዮች ጋር የሚገናኙበት መንገድ ነው ። በኢሜል ፕሮጋራምዎት ላይ የIMAPን መዋቅሮች በመቀየር ኢሜልዎትን ከሌላ አገልጋይ እንዲጭን ማድረግ ይችላሉ። ወይም ኢሜልን በኢንተርኔት ላይ ወደ እርሶ የሚያስተላልፈውን የደህንነቱን እና የምስጠራውን ደረጃ ማስተካከል ይችላሉ ።