Skip to main content
Surveillance
Self-Defense

Chứng chỉ thu hồi

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị mất quyền truy cập vào một chìa khóa bí mật, hoặc bí mật không còn là bí mật? Một chứng chỉ thu hồi là một tập tin, bạn có thể tạo ra để thông báo bạn không còn tin cậy chìa khóa đó nữa. Bạn tạo ra nó khi bạn vẫn còn có chìa khóa bí mật, và để dành đó cho một tai họa nào đó trong tương lai.